Portfolio > kouros

Merry Sea
Merry Sea
oil on canvas
6' x 3'
1968

the reverse side of this canvas is P.G. & E. Gas Valve